Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

 

Het accepteren van een aanbieding of van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Elnora en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.Het aanbod

Alle aanbiedingen van Elnora  zijn vrijblijvend en Elnora behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen indien nodig.

Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van de bestelling door Elnora. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal deze meegedeeld worden binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Elnora niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Elnora onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Elnora is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Elnora passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de Elnora daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De Elnora kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Elnora op grond van dit

onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De Elnora zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is


Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de Elnora dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Elnora dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de Elnora tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Elnora geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

De prijs

Alle producten/diensten worden met de grootst mogelijke aandacht en zorg gepresenteerd. Indien worden fouten gemaakt bij prijzen, modellen of omschrijving, hebben wij het recht voor producten/diensten niet te leveren. In dit geval zult u per mail op de hoogte gebracht worden.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn Euro’s, inclusief btw.

 

Conformiteit en Garantie

De Elnora staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Elnora geeft levenslange garantie voor de geleverde producten. Onder garantie wordt verstaan:

vervorming van de goud

uitvalling van de steen of stenen ( deze voorwaarde geldt alleen als de steen of stenen nog in de bezit van de klant zijn)

ontstaan van scheuren in goud

jaarlijks onderhoud indien gewenst ( Binnen brengen van de ringen voor eigen kosten van de klant)

 

De eigendom van geleverde producten/diensten gaat alleen pas aan u over indien u de overeenkomst met Elnora, betreffende uw bestelling heeft voldaan. Het risico met betrekking tot de producten gaat op het ogenblik van de aflevering op u over.

Levering en uitvoering

De Elnora zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Volgens de algemene voorwaarden zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Indien Elnora 15 werkdagen na de doorgegeven levertijd nog niet heeft kunnen leveren, kunt u via een email om terugstorting en annulatie van de bestelling terugvragen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Elnora zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Elnora.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Elnora tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de Elnora bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Betaling

In geval van wanbetaling van de consument heeft de Elnora behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen betreffende  bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of andere soort communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Elnora, is Elnora niet aansprakelijk, tenzij sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Elnora zelf.

 

Klachtenregeling

De Elnora beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Elnora, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de Elnora ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Elnora binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden, daarom is het belangrijk om bij elke bestelling de voorwaarden goed doornemen. Het is uw verantwoordelijk om deze voorwaarden op voorhand doorlezen voordat u een bestelling plaats.

Elnora heeft recht om elke bestelling te weigeren wegens:

 

Foutieve of valse account gegevens 

Technische problemen

Commerciële problemen

 

De effectieve verwerking zal alleen plaats vinden na de bepaling van betreffende ringmaat. De klant zal op voorhand per mail verwittigd worden. De aantal stenen op de ringen kunnen afwijken van de foto’s. Dit is een gevolg van variërende ringmaten. We geven ook een interval voor het gewicht van de ringen. Echter kan deze interval afwijken wegens variërende ringmaten. Vanaf 0.15 karaat tot 0.20 karaat kan de diamant gewicht een afwijking van 0.01 karaat hebben. Vanaf 0.20 karaat kan de diamant een afwijking van 0.02 karaat hebben. Elnora staat garant voor haar producten en diensten.